Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky aplikačnej služby TRIFFT
POSKYTOVATEĽ Obchodné meno: TRIFFT ME s.r.o.

Sídlo: Jozefská 17
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06

IČO: 50 948 997

Bankové spojenie: Fio Banka

Číslo účtu: 2101654889/8330

Konajúca: Mgr. Peter Horváth – konateľ obchodnej spoločnosti

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 120553/B

ČL. I ÚVODNÉ USTANOVENIE 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúceho v oblasti ochrany spotrebiteľa na území Slovenskej republiky, na území Európskeho spoločenstva a na územiach mimo Európskeho spoločenstva.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na poskytovanie služieb, ak k plneniu dochádza na území Slovenskej republiky alebo ak plnenie súvisí s podnikaním na území Slovenskej republiky, na území Európskeho spoločenstva a na územiach mimo Európskeho spoločenstva.

ČL. II DEFINÍCIA NIEKTORÝCH POJMOV A ŠPECIFIKÁCIA POSKYTOVANEJ SLUŽBY A JEJ FUNGOVANIA 1. Registráciou v systéme, pre používanie služby, aplikácie, informačného systému TRIFFT, užívateľ používa aplikáciu TRIFFT pre evidenciu svojho kreditného účtu, u kreditných partnerov, a ich prevádzok, platieb za služby a tovar u kreditných partnerov. Kreditný užívateľ, po registrácii v systéme poskytovateľa, môže získať kredit u vybraného kreditného partnera vo forme bonusu za nákup, ktorý potom môže minúť u kreditného partnera prostredníctvom svojho užívateľského konta v systéme a aplikácii TRIFFT, ktorá eviduje jeho kreditný zostatok a kreditný účet a kreditný partner umožní platbu vopred získaným darčekovým voucherom prostredníctvom svojho užívateľského konta v systéme a aplikácii TRIFFT. Informačný systém pritom slúži výlučne na evidenciu celého procesu od registrácie kreditného užívateľa, kreditného partnera, vrátane dobíjania, pripisovania a odpisovania kreditu z kreditného účtu, až po spotrebovanie kreditu kreditným užívateľom u kreditného partnera prostredníctvom darčekových voucherov.

2. Informačný systém TRIFFT - platforma, cez ktorú prebieha výmena informácií medzi koncovými bodmi aplikácie a služby.

3. Kreditný užívateľ - fyzická ( ďalej len zákazník ) osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu. Je to osoba, ktorá vytvorí registráciu používateľa a môže sa stať používateľom systému TRIFFT.

Kreditný partner - fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby alebo výrobky kreditným užívateľom a zároveň poskytuje týmto užívateľom kredity vo výške nastavenej TRIFFTOM ako odmenu.

4. Prevádzkovateľ (poskytovateľ) - podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka , predáva výrobky, alebo poskytuje služby.

5. Služba je akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný užívateľovi odplatne alebo bezodplatne.

6. Serverová aplikácia TRIFFT a Mobilná aplikácia TRIFFT pre kreditného partnera (biznis užívateľa) a pre kreditného užívateľa.

7. Zákazník - osoba ktorá zaregistrovaním v informačnom systéme TRIFFT a zakúpením kreditu míňa a spotrebúva kredit u kreditného partnera (biznis užívateľa) prostredníctvom evidencie informačného systému poskytovateľa, TRIFFT.

8. Registrácia kreditných užívateľov sa uskutočňuje cez mobilnú aplikáciu TRIFFT.

ČL. III OSOBITNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE KREDITNÝCH UŽÍVATEĽOV 1. Poskytovateľ aplikácie, informačného systému TRIFFT upozorňuje kreditného užívateľa, že informačný systém TRIFFT slúži výlučne na evidenciu celého procesu od registrácie kreditného partnera, kreditného užívateľa, vrátane jeho dobíjania, pripisovania a odpisovania kreditu z kreditných účtov, až po spotrebovanie kreditu kreditným užívateľom.

2. Finančné prostriedky za získaný kredit kreditným užívateľom nikdy neprechádzajú na, ani cez účet prevádzkovateľa. Táto je stále vybranou finančnou transakciou zo strany kreditného užívateľa (platba kartou, prevodný príkaz a pod.) pripisovaná priamo na účet kreditného partnera.

3. Všetky možné nároky , ktoré by mohli vzniknúť z nezrovnalostí z kreditných transakcií, vybavuje priamo kreditný partner, u ktorého kreditný užívateľ získal kredit ako bonus z nákupu, mal úmysel zakúpiť, míňal alebo mal úmysel minúť.

4. Vykonaním registrácie prejavuje kreditný užívateľ súhlas s uvedenými podmienkami používania a registrácie aplikácie, informačného systému TRIFFT a berie na vedomie aj všetky upozornenia týkajúce sa používania a záväzkov a povinností z nich vyplývajúcich a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

5. Vykonaním registrácie a vyplnením registračného formulára kreditný užívateľ berie na vedomie a prehlasuje, že sa pred registráciou oboznámil so spôsobom fungovania aplikácie, informačného systému TRIFFT , aj s jednotlivými funkciami a úlohami kreditného partnera, kreditného užívateľa a poskytovateľa v tomto systéme. Opis, štruktúra, funkcie a spôsob fungovania a používania sú uvedené a dostupné na webovej stránke https://trifft.me

ČL. IV ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA VO VZŤAHU KU KREDITNÝM UŽÍVATEĽOM Poskytovateľ aplikácie, informačného systému TRIFFT nenesie žiadnu zodpovednosť za: a) prípadný výpadok aplikácie a informačného systému TRIFFT b) nezrovnalosti medzi kreditným zostatkom na účte kreditného užívateľa v súvislosti s kreditnou platbou alebo prevodom buď z alebo na kreditný účet kreditného užívateľa ako aj kreditného partnera, c) nesprávne vyúčtovanie a zaplatenie ceny služby alebo tovaru, za ktorú platí kreditný spotrebiteľ kreditnému partnerovi, d) nepripísanie kreditov alebo nesprávne pripísanie kreditov na kreditný účet kreditného užívateľa, pri dobíjaní kreditu, z dôvodov na strane kreditného užívateľa, kreditného partnera alebo tretej osoby (banka a pod.), e) odpísanie kreditov alebo akékoľvek iné neoprávnené nakladanie s kreditmi na kreditnom účte kreditného užívateľa alebo kreditného partnera v dôsledku zneužitia prihlasovacích údajov alebo vykonaním inej neoprávnenej transakcie, f) škodu ktorá vznikla alebo vznikne kreditnému užívateľovi v súvislosti s nemožnosťou použitia služby TRIFFT, g) nároky kreditného partnera voči kreditnému spotrebiteľovi v dôsledku debetu na účte kreditného spotrebiteľa za spotrebované služby alebo zakúpený tovar, alebo za nezaplatené spotrebované služby alebo nezaplatený tovar, h) nároky kreditného spotrebiteľa z dôvodov nemožnosti použitia zakúpeného kreditu z dôvodu zániku kreditného partnera, prevádzky, obmedzenia prevádzky alebo činnosti kreditného partnera, vrátane zrušenia kreditného účtu kreditného užívateľa alebo akéhokoľvek iného obdobného dôvodu nemožnosti použitia zakúpeného kreditu. Tieto sa kreditný spotrebiteľ zaväzuje riešiť priamo s konkrétnym kreditným partnerom, i) kreditný spotrebiteľ berie na vedomie, že akékoľvek nezrovnalosti alebo záväzky vyplývajúce z transakcií, prevodov, zostatkov, pohybov, má riešiť bezodkladne priamo s kreditným partnerom, u ktorého alebo vo vzťahu ktorému nezrovnalosť alebo záväzok vznikol.

ČL. V ZRUŠENIE REGISTRÁCIE KREDITNÝCH UŽÍVATEĽOV A ZÁRUKY POSKYTOVATEĽA 1. Kreditný užívateľ môže kedykoľvek požiadať o zrušenie registrácie mailom na trifft@trifft.me

2. V tomto prípade kreditný užívateľ stráca všetky kredity a vernostné účty bez akejkoľvek náhrady.

3. Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku na aplikáciu.

4. Všetky riziká spojené s používaním tejto aplikácie nesie kreditný užívateľ a kreditný partner.

5. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za súlad náležitostí vo vygenerovaných dokladoch (proforma faktúr a iných dát) s platnými a účinnými právnymi normami a je len na kreditnom užívateľom a kreditnom partnerovi, aby sa ubezpečili o ich úplnosti, bezchybnosti a pravdivosti.

6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu ktoréhokoľvek užívateľa pri porušení obchodných podmienok, podvodného, či nelegálneho konania, konania poškodzujúceho dobré meno Poskytovateľa, či zapojeného kreditného partnera alebo iného konania, ktoré Poskytovateľ určí za poškodzujúce.

ČL. VI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 1. Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky sú platné a účinné dňom ich podpísania konateľom obchodnej spoločnosti TRIFFT ME s. r. o. a zverejnenia na web stránke https://trifft.me/obchodne-podmienky

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky možno meniť len na základe písomného súhlasu konateľa obchodnej spoločnosti TRIFFT ME s. r. o. a ich dodatočného zverejnenia na web stránke https://trifft.me/obchodne-podmienky

3. Na právne vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ktoré nie sú výslovne upravené sa vzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a ostatné súvisiace všeobecné záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

4. Databázový systém poskytovateľa aplikácie TRIFFT je registrovaný Úradom na ochranu osobných údajov SR.

5. Aplikácia TRIFFT je v zmysle zákona c. 618/2003 Z. z. Autorský zákon, o autorskom práve, o právach súvisiacich s autorským právom a o zmene niektorých zákonov v znení jeho neskorších novelizácií (ďalej len "Autorský zákon") autorským dielom. Majetkové práva k aplikácii TRIFFT podľa Autorského zákona i podľa medzinárodných dohôd o autorskom práve, uzavretých Slovenskou republikou, patrí poskytovateľovi. Táto zmluva neudeľuje používateľovi žiadne oprávnenia v spojení s ochrannými známkami poskytovateľa.

Jozefská 17
811 06 Bratislava, Slovensko
Na poříčí 1067/25, Nové Město
110 00 Praha, Česko
Made on
Tilda