Ochrana súkromia
Zásady spracúvania osobných údajov
V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany TRIFFT ME s.r.o., IČO: 50 948 997 so sídlom Jozefská 17, 811 06 Bratislava, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 120553/B ako prevádzkovateľom, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba") týmto poskytujeme informácie podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon") vo vzťahu k aplikácii TRIFFT.

Prevádzkovateľom je spoločnosť TRIFFT ME s.r.o., IČO: 50 948 997 so sídlom Jozefská 17, 811 06 Bratislava, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 120553/B (ďalej ako „TRIFFT" alebo „prevádzkovateľ").

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Korešpondenčná adresa: TRIFFT ME s.r.o., Jozefská 17, 811 06 Bratislava, Slovenská republika

Email: support@trifft.me

1. Aké osobné údaje o vás spracúvame, za akým účelom a na akom právnom základe

Údaje pri vytvorení účtu

Užívateľské konto pre prístup do Aplikácie TRIFFT si môžete vytvoriť na základe (i) svojho telefónneho čísla alebo (ii) účtu na Facebook / Google. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania Vám služieb Aplikácie TRIFFT, a to na právnom základe plnenia zmluvy. Vaše telefónne číslo spracúvame za účelom overenia, že Vami zadané telefónne číslo je skutočné a aktívne aby sme tak predchádzali podvodnému vytváraniu účtov. Vytvorenie účtu a jeho aktivácia bez poskytnutia a overenia telefónneho čísla nie je možné.

V rámci Vášho účtu ďalej spracúvame Vaše meno a ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete ako napríklad Vašu fotografiu a dátum narodenia, prípadne Vašu polohu.

Viac informácií o tom, aké osobné údaje Facebook/Google o Vás poskytuje v prípade prihlásenia sa cez ich účty nájdete tu:

Facebook - https://www.facebook.com/about/privacy/;

Google - https://policies.google.com/privacy;


Údaje pri nabíjaní bodov a vyberaní si odmien

Keď si do aplikácie nabíjate body spracúvame informácie o tom, v ktorej prevádzke si body nabíjate a akú sumu ste tam minuli, nakoľko od nej sa odvíja počet bodov, ktoré si môžete nabiť. V prípade, ak si body nabíjate prostredníctvom QR kódu spracúvame všetky dáta z pokladničného dokladu, nakoľko Aplikácia TRIFFT je napojená na systém eKasa, ktorý nám tieto údaje poskytuje. Keď si vyberáte Odmenu spracúvajú sa údaje o tom akú Odmenu, za koľko bodov a u ktorého Partnera ste si uplatnili. Tieto osobné údaje sa spracúvajú na právnom základe plnenia zmluvy. Tieto údaje sa ďalej spracúvajú a na ich základe sa vytvárajú profily zákazníkov, ktoré môžu byť využívané na analytické účely a na cielenie reklamnej komunikácie.


Spotrebiteľské súťaže

V prípade, ak sa zapojíte do akejkoľvek súťaže, ktorú TRIFFT organizuje, spracúvame vaše kontaktné osobné údaje ako aj osobné údaje súvisiace s podmienkami konkrétnej súťaže, napr. počet zakúpených produktov, dátum, čas, miesto a suma minutá u konkrétneho partnera a pod.


Odporúčania

Ak sa rozhodnete odporučiť Aplikáciu TRIFFT kamarátom, spracúvame informácie o tom, komu ste Aplikáciu TRIFFT odporučili. Tieto osobné údaje sa spracúvajú na právnom základe plnenia zmluvy.


Poskytovanie osobných údajov partnerským podnikom

V prípade, ak s tým budete súhlasiť poskytneme Vaše osobné údaje partnerským podnikom, ktoré s TRIFFT spolupracujú a rozhodnú sa popri alebo namiesto vernostného programu TRIFFT prevádzkovať vernostný a odmeňovací program sami alebo prostredníctvom iného nástroja.


2. Trackovacie technológie

V rámci Aplikácie TRIFFT používame analytické a trackovacie technológie. Trackovacie technológie nám pomáhajú spravovať Aplikáciu TRIFFT, poskytujú jej základné funkcionality a zároveň nám pomáhajú pochopiť, ako užívatelia našu aplikáciu používajú, a to za účelom analýzy navigácie užívateľov v aplikácii, získavania informácií o demografii užívateľov, ich záujmoch ako aj na účely zobrazovania cielenej a relevantnej reklamy. Využívanie uvedených dát z aplikácie zahŕňa profilovanie užívateľov.

Trackovacie technológie rozlišujeme podľa toho na čo sú určené na:

a) nevyhnutné, ktoré zabezpečujú riadne fungovanie aplikácie, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta, resp. zapamätania si prihlásenia do užívateľského konta, umožňujú prepínať medzi jazykovými verziami aplikácie a zabezpečujú zapamätanie si Vašej jazykovej voľby. Právnym základom týchto trackovacích technológií je oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

b) analytické, slúžia na analýzu pohybu návštevníkov v aplikácii, vyhodnotenie toho, aký obsah je pre návštevníka relevantný a tiež sa prostredníctvom nich získavajú údaje o demografii návštevníkov webovej stránky/aplikácie. Právnym základom pre spracúvanie týchto cookies je súhlas používateľa aplikácie.

c) reklamné, slúžia na zobrazovanie cielenej a relevantnej reklamy. Právnym základom pre spracúvanie týchto trackovacích technológií je súhlas používateľa aplikácie.

Súhlas s používaním trackovacích technológií udávate pri súhlase s podmienkami používania aplikácie – môžete ho kedykoľvek odvolať požiadaním o vymazanie účtu.

V súčasnosti používame v našej aplikácii nasledovné analytické trackovacie technológie:

· Exponea s.r.o. City Business Center I, Karadžičova 8/7244, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

· New Relic, Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, California 94105

· Functional Software Inc. (Sentry), 132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107

· AppsFlyer Inc., 100 First Street, Suite 2500, San Francisco, California 94105


3. Tretie strany a sprostredkovatelia

Vaše osobné údaje zdieľame s tretími stranami, ktorých služby využívame. Tieto tretie strany spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia a ako takí sú pri spracúvaní osobných údajov viazaní našimi pokynmi.

Momentálne využívame služby týchto tretích strán a sprostredkovateľov:

· Hosting

· Poskytovatelia zabezpečujúci prihlasovanie a overovanie, emailovej adresy a telefónneho čísla

· Marketingové a analytické nástroje, nástroje na monitorovanie chýb v aplikácii

· Poskytovatelia právnych, účtovných, daňových a auditných služieb


4. Prenos do tretích krajín

Osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do krajín v rámci Európskej únie, do tretích krajín, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany, ako aj do tretích krajín ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov za predpokladu, že prevádzkovateľ prijal opatrenia za zabezpečenie ochrany osobných údajov. V prípade prenosu osobných údajov do USA, môže dochádzať k prenosu osobných údajov tiež na základe Schémy Privacy Shield, v rámci ktorej sa spoločnosti, ktoré v tejto schéme participujú zaväzujú poskytovať osobným údajom primeranú úroveň ochrany.


5. Doba uchovávania osobných údajov

Vo všeobecnosti uchovávame osobné údaje po dobu, pokým trvá účel pre ktorý sa spracúvajú. Ako dlho sa Vaše osobné údaje uchovávajú spravidla závisí od právneho základu, na ktorom sú údaje spracúvané. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený resp. do odvolania súhlasu. V prípade spracúvania osobných údajov za účelom priameho marketingu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, budú osobné údaje spracúvané dovtedy než dotknutá osoba bude namietať predmetné spracúvania. V prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu spracúvame ich kým pretrváva náš oprávnený záujem. Ak nám dobu uchovávania stanovujú právne predpisy, sú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu v nich stanovenú. V prípade spracúvania na základe plnenia zmluvy sú údaje spracúvané a uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu uplynutia premlčacej lehoty. Pamätajte prosím na to, že niektoré osobné údaje sú spracúvané na viacerých právnych základoch, v ktorom prípade odvolanie Vášho súhlasu nemusí mať nevyhnutne za následok úplné vymazanie Vašich osobných údajov.


6. Práva dotknutej osoby

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov Vám prináležia práva popísané nižšie. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.


Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na informácie o spracúvaní osobných údajov a na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Jedná sa o informácie o tom aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať. Máte tiež právo požiadať o poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.


Právo na opravu

V prípade, ak máte za to, že TRIFFT o Vás spracúva nesprávne, nepresné alebo neaktuálne osobné údaje, máte právo nás požiadať o ich opravu. Je pre nás dôležité, aby sme o Vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď príde k zmene akéhokoľvek Vášho osobného údaju, ktorý je pre Váš vzťah s nami dôležitý. Na základe Vami poskytnutých opravených alebo aktuálnych informácií opravíme osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame.


Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie")

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

· údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,

· odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,

· namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu,

· osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade ak nám spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov ukladajú platné právne predpisy, TRIFFT je povinný postupovať v zmysle týchto a v takomto prípade nie je možné Vaše osobné údaje vymazať. Takto uchovávané osobné údaje môžu spravidla byť vymazané až po uplynutí lehôt stanovených v príslušných právnych predpisoch. Bližšie informácie o konkrétnych dobách po ktoré sa údaje uchovávajú nájdete v kapitole 5. Doba uchovávania osobných údajov.


Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo za určitých podmienok požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v prípade, ak:

· sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov

· spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania

· už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov

· v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami

V týchto prípadoch TRIFFT Vaše osobné údaje nevymaže, ale označí ich a obmedzí ich spracúvanie pre niektoré účely.


Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi. Ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.


Právo namietať profilovanie a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré zahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie. Vždy máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Právo namietať máte aj v prípade, ak dochádza k automatizovanému spracúvaniu Vašich osobných údajov, na základe ktorého môže dôjsť k rozhodnutiu, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás inak významne dotýka.

V prípade namietania spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na právnom základe oprávneného záujmu TRIFFT, posúdi TRIFFT situáciu na základe Vami poskytnutých informácií a bude Vás informovať o tom, či v konkrétnej situácii prevažuje oprávnený záujem TRIFFT a spracúvanie bude naďalej pokračovať alebo prevažujú práva Vás ako dotknutej osoby a spracúvanie bude zastavené.

Právo odvolať súhlas

Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na právnom základe Vášho súhlasu, máte právo Váš súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na platnosť a zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov do momentu odvolania súhlasu.


Právo podať sťažnosť kontrolnému orgánu

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,


Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

https://dataprotection.gov.sk

Ako si uplatniť vaše práva

Voči TRIFFT si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej na našu korešpondenčnú adresu uvedenú vyššie alebo zaslaním emailovej správy na emailovú adresu uvedenú v záhlaví týchto Zásad spracúvania osobných údajov.
Jozefská 17
811 06 Bratislava, Slovensko
Na poříčí 1067/25, Nové Město
110 00 Praha, Česko
Made on
Tilda